Žádost o službu

O zavedení služby může osoba požádat osobně nebo prostřednictvím rodinného příslušníka, lékaře, sociálního pracovníka, apod.
Žádost uchazeče o službu můžete předat s kontaktem ústně, písemně, telefonicky nebo e-mailem:

Bc. Daně Kmínkové, sociální pracovnici, tel.: 602 235 671, e-mail: kminkova@homediss.cz
Bc. Markétě Vašíčkové, asistentka ředitelky, tel.: 518 352 357, e-mail: vasickova@homediss.cz

Jednání se zájemcem o službu

Na základě těchto informací sociální pracovnice navštíví v předem dohodnutém termínu žadatele o službu v jeho domácnosti a provede sociální šetření. Seznámí ho s úkony nabízených služeb
a s podmínkami, za kterých je služba poskytována. Současně mu předá srozumitelné informace o tom, jaké služby poskytujeme, o úhradách, informační materiály, potřebné kontakty, apod.

Úhrady za služby:

                                                     
       Ceník 2018

Uzavření smlouvy o poskytování služeb

V případě zájmu je s žadatelem uzavřena písemná smlouva. Smlouva se uzavírá vždy mezi osobou, které se služba bude poskytovat a PS Homediss, o.p.s.

Vzor smlouvy je k dispozici ke stažení a vytištění zde:

                                                               
 Pečovatelská služba             Osobní asistence            Centrum denních služeb

Poskytování služby

Průběh služby

Ve spolupráci s pověřenými pracovníky služby (tzv. klíčovými pracovníky), si uživatel při sjednání služby stanovuje své požadavky a přání. Společně volí postup a způsob poskytování služeb. S každým uživatelem je průběh služby plánován individuálně a je písemně zaznamenán v jeho dokumentaci. Pracovník vykonává dohodnuté služby ve smluveném rozsahu, místě a čase. V denní evidenci zaznamenává, které úkony a v jakém rozsahu provedl.

 Ukončení služby

Uživatel může služby ukončit ústně nebo písemně bez udání důvodu alespoň jeden den předem.
PS Homediss, o.p.s. může služby vypovědět pouze při porušení podmínek, které jsou součástí smlouvy.

Vyřizování stížností

Uživatel má možnost podat stížnost:

Bc. Daně Kmínkové, manažerce přímé péče, tel.: 602 235 671, email: kminkova@homediss.cz
Bc. Markétě Vašíčkové, asistentce ředitelky, tel.: 602 514 612, email: vasickova@homediss.cz